present simpleeFuture Simple – jest to czas przyszły, prosty.

Konstrukcja  w tym czasie jest dosyć prosta. Naszym operatorem w zdaniach jest ” will ” i ta forma przy każdej osobie jest taka
sama.

  FUTURE SIMPLE BUDOWA :

– Zdanie twierdzące :

PODMIOT + WILL + CZASOWNIK W FORMIE PODSTAWOWEJ  + RESZTA ZDANIA

Przykład :

I will call tonight. – Zadzwonię wieczorem.

– Zdania przeczące :

PODMIOT + WILL NOT ( WON’T  ) + CZASOWNIK W FORMIE PODSTAWOWEJ + RESZTA ZDANIA

Przykład :

I won’t go to the restaurant tomorrow. –  Nie pójdę jutro do restauracji.

– Zdania pytające :

Tworzymy poprzez inwersje.

WILL + PODMIOT + CZASOWNIK W PODSTAWOWEJ FORMIE + RESZTA DANIA

Przykład :

Will you marry me ? – Wyjdziesz za mnie ?

Na pytania w future simple możemy odpowiedzieć krótko :

Yes, I will lub No, I won’t

Charakterystyczne określniki dla czasu future simple angielski :

tomorrow – jutro
tonight – wieczorem
next week / month / year / summer – przyszły  tydzień / miesiąc / rok / lato
soon – wkrótce
the day after tommorow – po jutrze

Charakterystyczne przysłówki :

believe – wierzyć
be sure – być pewnym
probably – możliwe
certainly – na pewno
think – myśleć
be afraid – bać się

FUTURE SIMPLE ZASTOSOWANIE :

* Spontaniczne decyzje, podjęte w danej chwili :

Will we go to the cinema tonight ? – Idziemy dziś wieczorem do kina ?

* Opinie, wyobrażenia przyszłości oraz przewidywania ( z  zastosowaniem przysłówków  ) :

I think that you will won the competition. – Myślę że wygrasz konkurs.

* Składanie obietnic, groźby, prośby oraz ostrzeżenia :

Will you help me ? – pomożesz mi ? ( prośba )

* Wydarzenia bądź sytuacje których jesteśmy pewni że się wydarzą i nie mamy na nie wpływu :

Buy her chocolate. She will be happy. – Kup jej czekoladę. Będzie szczęśliwa.

FUTURE SIMPLE ĆWICZENIA :

1.  It’s hot outside. I ___________  ( go ) to the swimming pool. – Jest gorąco na zewnątrz. Idę na basen.
2. I’m  sure that ________ ( be ) good weather tomorrow. – Jestem pewna że jutro będzie dobra pogoda.
3. Next month my friend ___________ ( visit )  me. – W przyszłym miesiącu mój przyjaciel odwiedza mnie.
4. Probably I ________ ( go ) to the cinema next week. – Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu pójdę do kina.
5. We __________ ( celebrate ) your birthday tomorrow. – Świętujemy Twoje urodziny jutro.

Sprawdź odpowiedzi  ——> TUTAJ